• Polski
  • English
  • Facebook
  • +48 61 29 38 300
  • biuro@falter.eu
  • ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy

Polityka prywatności

Szanowny Odbiorco,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Falter Spółka z o.o., z siedzibą w Pniewach, ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101015, NIP: 7820020927, REGON008492310, dalej zwana Administratorem.

2) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

3) Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:

  • Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
  • Dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych;
  • Dostawcom usług kadrowo płacowych i księgowych;
  • Dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;

4) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania informacji o usługach i produktach, które oferujemy, zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

5) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług. Przetwarzanie danych na ww potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Administrator zatrzymuje Państwa dane osobowe klientów na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy Państwo skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.
Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.

6) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa :
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres email: ksiegowosc2@falter.pl

7) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zadzwoń do nas

+48 61 29 38 300
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

Dane adresowe

Falter Sp. z o.o.
ul. Poznańska 69
62-045 Pniewy / k. Poznania

telefon: +48 61 29 38 300
e-mail: biuro@falter.eu