• Polski
 • English
 • Facebook
 • +48 61 29 38 300
 • biuro@falter.eu
 • ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy

Regulamin świadczenia usługi newslettera

FALTER Spółka z o.o.

w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), firma Falter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach, adres: ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101015, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, numer NIP 7820020927, REGON 008492310, zwana dalej Falter Sp. z o.o., jako Usługodawca usługi Newsletter, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania przez Użytkowników z usługi Newsletter dostępnej na stronie sklepu internetowego www.inkjetsolution.eu oraz na stronie www.falter.eu.
 2. Użytkownikiem usługi Newsletter może być przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Oferta świadczenia usługi Newsletter Falter Sp. z o.o. obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do Użytkowników, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa, w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 4. Podmiotem, który zapewnia pełną realizację usługi Newsletter na zlecenie Falter Sp. z o.o., w tym obsługuje system Newsletter Usługodawcy oraz przetwarza powierzone mu dane osobowe Użytkowników, jest firma FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (http://freshmail.pl).
 5. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter Użytkownik powinien uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach usługi Newsletter Falter Sp. z o.o., za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) o nowościach i promocjach Falter Sp. z o.o., w tym o oferowanych produktach i promocjach, organizowanych szkoleniach, wydarzeniach i innych akcjach, a także porady drukarskie i techniczne.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Falter Sp. z o.o., co może nastąpić w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 8. Każdy Newsletter zawiera:
  a) informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  c) właściwą treść Newslettera w formie graficznej i słownej z odniesieniami linkowymi,
  d) możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 9. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, umożliwiającego uruchomienie dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych poprzez wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.inkjetsolution.eu lub wprowadzenie imienia i nazwiska Użytkownika oraz poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.falter.eu, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”.
 11. W celu uruchomienia usługi Newsletter konieczne jest:
  a) zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail), wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, na przetwarzanie i przekazanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
  b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu,
  c) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Falter Sp. z o.o. automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 12. Naciśnięcie (kliknięcie) przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację spowoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany przez Falter Sp. z o.o. w celu realizacji usługi Newsletter.
 13. Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu rejestracyjnym na stronie www.falter.eu imienia i nazwiska Użytkownika nie jest obligatoryjne, a przetwarzanie tych danych uzależnione jest od zgody Użytkownika.
 14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter świadczonej przez Falter Sp. z o.o., klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera o treści: „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”.
 15. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem zwrotnym dostawcy usługi Newslettera potwierdzającym dokonaną operację usunięcia adresu e-mailowego z listy mailingowej.
 16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@inkjetsolution.eu lub na adres pocztowy Falter Sp. z o.o. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, w maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Falter Sp. z o.o. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 17. Usługodawca usługi Newslettera – firma Falter Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 18. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest zgodne z przepisami RODO oraz prawa powszechnie obowiązującego polskiego, w szczególności z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
 19. Falter Sp. z o.o. zbiera oraz przetwarza dane Użytkowników w zakresie ich imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji usługi Newslettera, plików Cookies Użytkownika oraz ewentualnych dodatkowych informacji o Użytkowniku, przekazanych w korespondencji e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 20. Wszystkie dane osobowe Użytkowników zebrane przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera na etapie rejestracji Użytkowników, dostarczania przez Usługodawcę poszczególnych wiadomości dla Użytkowników, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników, zapisywania danych w plikach Cookies oraz w celu zakończenia świadczenia usługi Newslettera. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników do celów innych niż wymienione powyżej możliwe będzie tylko za dodatkową zgodą Użytkowników.
 21. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Falter Sp. z o.o., zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany, jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
 22. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do zapewnienia usługi Newsletter, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy Użytkownicy skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).
 23. Falter Sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej realizacji usługi Newsletter, przekaże otrzymane od Użytkowników dane osobowe podmiotowi profesjonalnemu, który obsługuje system Newsletter od strony technicznej – firmie FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (http://freshmail.pl). Poza wskazanym przypadkiem Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd, organ ścigania lub osoba trzecia na podstawie orzeczenia uprawnionego organu państwa) wskazując podstawę prawną takiego działania.
 24. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych Administratora, w tym prawo do wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
  c) prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania (poprawienia) lub aktualizacji danych osobowych,
  d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g) prawo do przeniesienia danych do innej firmy.
  Żądanie realizacji każdego z powyższych praw Użytkownik może zgłosić na adres email office@inkjetsolution.eu lub na adres pocztowy Falter Sp. z o.o.
 25. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.inkjetsolution.eu oraz www.falter.eu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 27. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Zadzwoń do nas

+48 61 29 38 300
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

Dane adresowe

Falter Sp. z o.o.
ul. Poznańska 69
62-045 Pniewy / k. Poznania

telefon: +48 61 29 38 300
e-mail: biuro@falter.eu